سامانه های اداری دانشکده

سامانه حضورو غیاب تایگر

http://tss.quran.ac.ir/

سامانه حقوق و دستمزد

https://salary.quran.ac.ir/auth/login

پرتال پیگیری خسارت بیمه نوین

https://services.novininsurance.com/NovinDamagePortal/Account/LoginMedicalCenter

 

 

سامانه های اداری دانشکده