اطلاعیه های آموزشی

(بسم الله الرحمن الرحیم)

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1403ـ1402

فرآیند

از تاریخ

تا تاریخ

برگزاری کلاس ها

یکشنبه 26/06/1402

چهار­شنبه 13/10/1402

 ثبت نام اصلی (انتخاب واحد)

شنبه 18/06/1402

چهار­شنبه 22/06/1402

حذف و اضافه

شنبه 08/07/1402

دو­شنبه 10/07/1402

حذف اضطراری

شنبه 11/09/1402

یکشنبه 12/09/1402

تاریخ تقاضای مهمانی، انتقال و تغییر رشته

دوشنبه 13/09/1402

­چهارشنبه 13/10/1402

ارزشیابی اساتید

­شنبه 20/08/1402

پنج شنبه 02/09/1402

امتحانات

شنبه 16/10/1402

چهار شنبه 04/11/1402

زمان قفل نمرات

یکشنبه 15/11/1402

 

شروع ترم بعدی

شنبه 14/11/1402

 

 

اطلاعیه های آموزشی