اطلاعیه های پژوهشی

نکات مهم درمورد  پایان نامه

* به اطلاع دانشجویان محترم  مقطع کارشناسی ارشد می رساند پایان‏نامه دورۀ کارشناسی ارشد ناپیوسته،6 واحد درسی است. دانشجو موظّف است پس از انتخاب آن، تا زمانی که تدوین آن را به پایان نرسانده، بر اساس تقویم دانشگاهی، در نیمسال­های بعد نیز ثبت نام آموزشی، نماید.

*زمان انتخاب موضوع پس از گذراندن درس روش تحقیق  تا پایان نیمسال سوم تحصیلی می باشد و مسئولیت عدم انتخاب به موقع موضوع به عهده دانشجو می باشد .

*دانشجویان می توانند پیشنهاده های خود را در چارچوب اولویتهای پژوهشی دانشگاه که دارای رویکرد قرآنی، قرآنی – حدیثی، قرآنی –ادبی، قرآنی –استشراقی و یا سایر رویکردهایی که مباحث قرآنی در آن، پایه اصلی بوده و مسأله محور باشد، ارائه دهند.

* کلیه فعالیت‏های مربوط به امور پایان‏نامه‏ها در بستر الکترونیک پایان‏نامه‏ها سامانه گلستان انجام پذیرد.

*دانشجو موظف است به منظور بررسی پیشنهاده خود در شورای آموزشی-پژوهشی  دانشکده سه فایل ذیل را هم زمان در سامانه بارگذاری نماید:

1. فرم پیشنهاده (فرم پ1)

 2. فرم گزارش کتبی جست و جوی پیشینه موضوع پایان­نامه (فرم پ2)

 3. گواهی پیشینۀ تحقیق دریافت شده از سایت ایرانداک سامانه پیشینه (irandoc.ac.ir)

*همچنین دانشجو موظف است پس از تصویب نهایی پیشنهاده در شورا، آن را در سایت ایرانداک ثبت نماید و کد رهگیری و تأییدیه آن را در سامانه پایان‏نامه‏ها بارگذاری و ثبت نماید.

* بعد از ثبت عنوان پایان نامه  در ایرانداک هیچ گونه تغییری در عنوان جایز نیست .

* دانشجو موظف است پایان نامه خود رابر اساس آخرین آیین نامه نگارش و تدوین پایان نامه  تدوین  نماید در غیر اینصورت مجوز دفاع صادر نخواهد شد.

* حداقل زمان مجاز دفاع از پایان‏نامه، 4 ماه پس از تصویب پیشنهاده در شورای دانشکده است.

*جهت صدور مجوز برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه  دانشجو  باید حداقل در دو جلسه دفاع  ارشد شرکت نماید.

* تعداد صفحات پایان‏نامه از ابتدای مقدمه تا پایان فهرست منابع و مآخذ با رعایت شیوه نامه نگارش پایان‏نامه مقطع کارشناسی ارشد، حداقل 100 صفحه ‏می‏باشد.

*دانشجو باید در پایان نامه علاوه بر چکیده فارسی چکیده به زبان عربی و انگلیسی  را نیز  بگنجاند.

* انطباق نسخه نهایی پایان‏نامه با پیشنهاده مصوب و تطابق آن با شیوه نامه نگارش و تدوین پایان‏نامه‏های دانشگاه، پیش از صدور مجوز دفاع، توسط مدیر گروه و کارشناس پژوهش و با رعایت حداقل 70 درصد انطباق فصول فهرست پایان‏نامه با پیشنهاده، ضروری است. همچنین صدور مجوز برگزاری جلسه دفاع،مشروط به اتمام کلیه امور آموزشی است که باید به تایید کارشناس آموزش برسد.

*به منظور دفاع از پایان‏نامه لازم است دانشجو نسخه نهایی پایان‏نامه (word و pdf) را به همراه گواهی همانندجویی متن پایان نامه (ازسامانهhttp://tikservice.irandoc.ac.ir) و مستندات مقاله مستخرج از پایان‏نامه(در صورت پذیرش مقاله) در سامانه بارگذاری نماید.

تبصره 3: در خصوص گزارش ارسال شده از سامانه همانند جو:

  1. نقل و اقتباس از آثار دیگران بدون ارجاع دقیق، سرقت علمی به شمار ‏می‏رود و به دانشجو جهت اطلاع و اعمال تغییرات لازم ارجاع داده می شود.

در صورت گزارش سامانه همانندجو مبنی بر وجود همانندی با آثار دیگران، تا سقف 30درصد (به شرط ارجاع دقیق به منابع مورد استفاده)،صدور مجوز دفاع بلا مانع است. مشروط بر آنکه این همانندی نامتعارف و متوالی نباشد. گزارش سامانه همانندجو، باید توسط کارشناس به مدیر گروه جهت تصمیم گیری در خصوص صدور یا عدم صدور مجوز دفاع ارجاع شود

* دانشکده  حداکثر دو هفته بعد از تحویل پایان نامه می تواند زمان  دفاع را به دانشجو اعلام نماید .

* در صورتی که دانشجو به هر دلیلی در جلسه دفاعیه شرکت ننماید موضوع باید در کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده  بررسی و تصمیم گیری گردد.

* ارزیابی پایان‏نامه:

  • برای محتوای علمی پایان‏نامه حداکثر 5/18نمره در نظر گرفته شده است؛
  • 1 نمره مربوط به معدل دوره تحصیلی دانشجو می­باشد؛ بدین شرح که از نمره: 18 تا 19، نیم نمره وتا 20، یک نمره لحاظ گردد.
  • 5/0 نمره مربوط به تصویب رساندن پیشنهاده تا پایان ترم سوم است؛
  • 1 نمره تشویقی مربوط به چاپ مقاله‏می‏باشد.

تبصره1: چنانچه دانشجو موفق به چاپ یا پذیرش چاپ مقاله ای از پایان‏نامه شود، حداکثر تا 2 نمره تشویقی بارعایت مواردذیل به پایان‏نامه ایشان تعلق خواهد گرفت:

  • چاپ یا پذیرش مقاله در مجله با درجه «الف» و «ب»یا مجلات هفتگانه دانشگاه، 1 نمره؛
  • چاپ یا پذیرش مقاله در مجله با درجه «ج»، 5/0 نمره؛
  1. شایان ذکر است در صورت تعدد مقالات، مجموعاً بیش از 2 نمره برای مقالات با درجه «الف» و «ب» و بیش از 1 نمره برای سایر مقالات لحاظ نمی­گردد.

تبصره2: ذکر نام استاد راهنما در مقاله ضروری است و دانشجو در صورت تمایل ‏می‏تواند نام خود را به عنوان نویسنده مسوؤل ذکر کند. همچنین در صفحه نخست مقاله، ذکر نام «دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم» و ایمیل دانشگاهی برای تمام نویسندگان ضروری است.

* دانشجو موظف است حداقل ظرف مدت دوماه بعد از دفاع اصلاحات مورد نظر جلسه دفاع را برطرف وبه تایید استاد راهنماو داور برساند.

* تسویه دانشجو با امور پژوهش زمانی انجام می پذیرد که دانشجو اقدامات زیر را به انجام رسانده باشد :

ثبت پایان نامه در ایرانداک و ارائه کد رهگیری به کارشناس پژوهش برای تایید نهایی (تا زمانی که پایان نامه ثبت شده  در ایرانداک مورد پذیرش قرار نگیرد آموزش هیچگونه مدرک  به دانشجو ارائه نمی دهد).

ثبت پایان نامه  نهائی در سامانه گلستان

* چاپ پایان‏نامه

*هرگونه چاپ و نشر پایان‏نامه، تحت هر عنوان، منوط به درخواست کتبی دانشجو و هماهنگی با معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه،در قبال تعهد ذیل از دانشجومیسر خواهد بود(فرم پ8):

الف: درج عبارت زیر، پس از برگ شناسنامه کتاب ضروری است:

«این کتاب، حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد جناب آقای/ سرکار خانم ......................................... است که در رشته .......................................  در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ( دانشکده ...............) به راهنمایی آقای / خانم دکتر .......................... و مشاورة آقای / خانم دکتر .......................... در سال ............... نگارش یافته است».

* اهداء  5درصد(حداقل0 2نسخه  )  از شمارگان اثر به دانشگاه ، درهر نوبت چاپ

 

 

*نظر به رعایت حریم آموزشی کلاس ها ، هرگونه مراجعه دانشجویان محترم به حوزه آموزش و پژوهش دانشکده و پاسخگویی کارشناسان محترم زیربط ، در بازه زمانی انعقاد کلاس ممنوع می باشد.

 

 

تهیه و تنظیم : حوزه پژوهش  دانشکده

آبان 1402

                                                                                                                                                                           

اطلاعیه های پژوهشی