کارکنان دانشکده آمل

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

داخلی

 1.  

سید معصوم حسینی

رئیس دانشکده

011-44266001

104

 1.  

مرتضی ثقفی

مدیر توسعه مدیریت و منابع

011-44266001

119

 1.  

علی رنجبر تیلکی

دفتر ریاست، دبیرخانه و روابط عمومی

011-44266001

117

 1.  

سیده رضوان حسینی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

011-44266001

105

 1.  

حمید رنجبر

کارشناس پژوهش و کتابخانه

011-44266001

111

 1.  

داود بهمنش

کارشناس دانشجویی فرهنکی و کانون قران و عترت

011-44266001

114

 1.  

زینب رجایی

کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات

011-44266001

118

 1.  

اصغر کریم زاده

کارشناس دانشجویی و مسوول خوابگاه

011-44266001

115

 1.  

حسین  طاهری

کارشناس پشتیبانی

011-44266001

106

 1.  

حمید نیکزاد

کارشناس مجله

011-44266001

106

 1.  

حسن توکلی

حفاظت فیزیکی

011-44266001

101-102