چارت درسی

چارت درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته اعجاز و ادبی

گرایش ادبی.pdf

گرایش اعجاز.pdf

چارت درسی  مقطع کارشناسی رشته علوم قرآن و حدیث

جدول دروس کارشناسی از ورودی مهر 1402.pdf

جدول دروس مقطع کارشناسی قبل از ورودی 1402 (1).pdf