آیین نامه های دانشجویی و فرهنگی

بخشنامه عفاف و حجاب

/uploads/17/2023/Oct/31/بخشنامه عفاف و حجاب.pdf

 

آیین نامه خوابگاههای دانشجویی دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم

مقدمــه:

با عنایت به حجم روزافزون دانشجویان علاقمند به تحصیل و محدودیت امکانات موجود و لزوم تلاش دانشکده های علوم قرآنی برای کاهش نگرانی دانشجویان در تأمین مسکن مناسب در طول تحصیل و با هدف توزیع بهینه امکانات در بین دانشجویان روزانه و درصورت وجود شرایط  ، آیین نامه نحوه استفاده از خوابگاههای دانشجویی تدوین و جهت اجرا ابلاغ می گردد.

 

مـــاده 1) نحوه اداره :

مدیریت خوابگاههای دانشجویی، مسئولیت حفظ اموال ، اماکن ، تأسیسات و اجرای مقررات عمومی بر عهده اداره سرپرست خوابگاه در حوزه معاونت دانشجویی دانشکده است.

1- انجام هرگونه فعالیت فرهنگی و فوق برنامه در خوابگاه منوط به هماهنگی بامعاونت دانشجویی است.

2- دانشکده می تواند از مشارکت دانشجویان ساکن برای اداره خوابگاه تحت عنوان کار دانشجویی استفاده کند.

3-اتاق یا خوابگاه دانشجو درطول مدت تحصیل ،بنا به ضرورت ومصلحت ممکن است تغییر یابد،دانشجوموظف است  درمکان هایی که برای وی تعیین می گردداقامت نماید.

4-تعیین تعدادنفرات هراتاق  براساس ظرفیت اتاق و به عهده سرپرست خوابگاه ها می باشدودانشجویان ساکن در اتاق حق مخالفت با افراد جدیدی که مجوز سکونت در اتاق رادریافت نموده اند، ندارند.

تبصره1: در صورت امکان و صلاحدید مسئول خوابگاه  سعی شود اتاق دانشجویان کارشناسی وارشد جدا باشد.    

 

مـــاده 2) نحوه و مدت اسکان:

دانشجویان واجد شرایط با توجه به امکانات و تعداد متقاضیان می توانند از تاریخ شروع به تحصیل در دوره کارشناسی حداکثر 8 نیمسال (چون اکثر دانشگاه ها این مدت را 8 نیمسال ذکر کردند و در ضمن با وجود پایان نامه برای برخی ورودها 8 نیمسال بهتر است ) و در دوره کارشناسی ارشد حداکثر 5 نیمسال از خوابگاههای دانشجویی استفاده نمایند.

تبصره1: دانشکده می تواند در صورت کمبود امکانات موجود حداکثر مدت استفاده از خوابگاه دانشجویی را با هماهنگی دفتر مرکزی و براساس الویت بندی (دانشجویان غیربومی و بومی )  کاهش دهد.

تبصره1-: درصورت وجود ظرفیت، واگذاری اتاق به دانشجویان ساکن شهر ها وروستای های مجاور ، دوره شبانه ودرموارد خاص با نظر کمیته اسکان بلامانع است.

تبصره 2-شرایط واگذاری خوابگاه دانشجویی و نحوه امتیاز بندی آن با توجه به امکانات موجود دانشگاه برای دانشجویان غیر بومی که امکان تردد روزانه از محل سکونت به دانشگاه را ندارند ، با رعایت اولویت های زیر توسط دانشگاه تعیین می شود.

-دانشجویان بی بضاعت، کمیته امداد و بهزیستی ، مسافت دور ، دانشجویان دارای مقام برتر علمی و وزشی

تبصره 3 : معاون دانشجویی دانشگاه می تواند در صورت کمبود امکانات موجود حداکثر مدت استفاده از خوابگاه دانشجویی را کاهش دهد.

تبصره  :4 چنانچه دانشجو در دوره ای از تحصیل از خوابگاه دانشجویی استفاده نکند ، به نسبت باقیمانده دوره تحصیل تا سقف تعیین شده می تواند از خوابگاه دانشجویی برخوردار شود.

تبصره 5 : معاون دانشجویی دانشگاه  می تواند با در نظر گرفتن شرایط خاص دانشجو وامکانات موجود خوابگاه   مجوز اسکان دانشجو را حداکثر برای دو نیمسال مازاد بر سقف تعیین شده و براساس مبلغ سنوات غیرمجاز یا اضافی صندوق رفاه  صادر کند.

تبصره : صورت درخواست اقامت بیش از مدت مجاز مشروط به وجود ظرفیت مازاد بوده که پس از اسکان دانشجویان واجد شرایط اعلام می گردد.

تبصره5: در صورت عدم تخلیه خوابگاه در موعد مقرر دانشکده می تواند نسبت به صدور مجوز تخلیه محل سکونت دانشجو اقدام نماید.

تبصره 6 : دانشگاه می تواند درصورت وجود برنامه آموزشی در ایام تابستان به دانشجویان واجد شرایط خوابگاه واگذار نماید.

تبصره 7: ثبت نام اولیه و درخواست خوابگاه ویژه دانشجویان روزانه خوابگاهی دارای سنوات مجاز برای ترم  تحصیلی جدید پس از اعلام مسئول امور دانشجویی،  از طریق سیستم جامع گلستان بعمل می آید.که عدم ثبت درخواست در سامانه به منزله انصراف از خوابگاه است.

 

مـــاده 3) ودیعه :

دانشجوی ساکن در خوابگاه ملزم به حفظ و نگهداری اموال موجود در خوابگاه است و در صورت وارد آوردن خسارت، نسبت به جبران کلیه خسارت های وارده ملزم خواهد بود. لذا به منظور جبران خسارتهای احتمالی وارده در طول مدت اقامت، مبلغی به عنوان ودیعه ( به جای مبلغ سفته گرفته شود بهتر است) با توجه به صلاحدید دانشکده از دانشجو دریافت تا عنداللزوم برای جبران خسارت وارده به خوابگاه مورد استفاده قرار گیرد.

 

مقررات عمومی:

مــــاده 4) دانشجو در مدت اقامت در خوابگاههای دانشجویی ملزم به رعایت مقررات عمومی به شرح زیر است:

1ـ4 : ساعت ورود و خروج مجاز دانشجویان ساکن در خوابگاه و اوقات ملاقات بر حسب فصول سال از سوی اداره خوابگاههای دانشجویی دانشگاه تعیین می شود.

تبصره 1: ساعت خاموشی در خوابگاه ها شش ماهه اول  سال ساعت 23 ،شش ماهه دوم سال  ساعت 10 شب و           می باشد. اما استفاده ازسالن مطالعه با رعایت حقوق دیگران بلامانع است.

2ـ4: به منظور رعایت سکوت و آرامش ـ به تناسب فصول طبق اعلام دانشکده مربوطه ساکنین خوابگاه موظفند بعد از ساعت اعلام شده از ایجاد سرو صدا در راهروها و سالن های عمومی خوابگاه خودداری نمایند.

3ـ4: استفاده از وسایل سمعی و بصری ولب تاب در صورت رضایت ساکنین اتاق و عدم تجاوز به حقوق دیگران و رعایت موازین قانونی بلامانع است.

4ـ4: پذیرش مهمان در اتاق دانشجویی ممنوع است مگر در موقع اضطرای  و در صورت هماهنگی با امور دانشجویی  دانشکده و احذ مجوز می تواند حداکثر تا ساعت 18 در خوابگاه حضور داشته باشد.

تبصره1 : مهمان درصورتی که از بستگان درجه یک باشند( پدر و برادر برای برادران و مادر وخواهر برای خواهران به شرط وصول مبلغ ؟ پیشنهادی سازمان  اجاره بها به مدت یک شب در صورت رعایت قوانین خوابگاه حق  اسکان دارند.

تبصره2: کلیه مسئولیتهای حقوقی و بیمه ی اقامت مهمان درجه یک برعهده دانشجو می باشد.

تبصره3: دانش آموختگان این دانشکده جهت انجام امور آموزشی  که مسافت طولانی را طی کنند و در صورت اضطرار با رعایت قوانین خوابگاه  و پرداخت حق الزحمه حداکثر دو شب می توانند از خوابگاه استفاده کنند.

تبصره 4: قبل از حضور مهمان در اتاق، مراحل ثبت  و ارائه کارت شناسایی مهمان درجه یک  و اخذ برگه ورود از سرپرستی  خوابگاه الزامی است

5ـ4: بازرسی از اتاق دانشجویان صرفاً با مجوز کتبی رئیس یا معاونت دانشجویی دانشکده مجاز است.

6ـ4: ورود ملاقات کننده مرد به خوابگاه خواهران و ورود ملاقات کننده زن به خوابگاه برادران ممنوع است.

7ـ4: اقامت دانشجویان دختر خارج از خوابگاه در صورت اعلام کتبی ولی دانشجو صرفاً برای مدت معین و در محلهای اعلام شده از سوی ولی دانشجو بلامانع است. در صورت تخلف دانشجو ، دانشکده مجاز به تصمیم گیری در مورد اقامت وی در خوابگاه خواهد بودوسرپرست خوابگاه می توانداز طریق تماس تلفنی حضور دانشجورادر منزل خویشاوند استعلام نماید.

8ـ4: انجام نظافت اتاق و حفظ بهداشت عمومی خوابگاه به عهده دانشجویان ساکن خوابگاه است. لذا دانشجویان از قراردادن کیسه های زباله در محل مخصوص و نظافت  راهروها و سالن های عمومی و آشپزخانه همچنین قرار ندادن وسایل اضافی در راهروها و سالن، نهایت همکاری را با مسئول خوابگاه خواهند داشت. البته نظافت اماکن عمومی مانند سرویسهای بهداشتی و راهروها و ... بر عهده نیروی خدماتی خوابگاه می باشد.

9ـ4: دانشکده می تواند غیبت دانشجوی ساکن در خوابگاه را به خانواده دانشجو اطلاع دهد. و در صورت غیبت مستمر، دانشکده می تواند در مورد ادامه سکونت دانشجو تجدیدنظر کند.

10ـ4:لازم است ساعات غیر مجاز ورود وخروج دانشجو هنگام ورود به خوابگاه یا خروج از آن ،باذکر علت ومقصد دردفتر مخصوص خوابگاه ثبت شود وسرپرست شیفت موظف است در پایان هرنوبت کاری کلیه موارد رابه اطلاع رئیس (مسئول)اداره خوابگاه ها برساند.

تبصره : دانشجویان غیرخوابگاهی در طول روز بدون هماهنگی و اخذ مجوز حق ورود به حوابگاه  را ندارند

11ـ4:سرپرست شیفت خوابگاه لازم است به منظور حفظ امنیت ،در پایان زمان تعیین شده ورود وخروج براسا فصول سال ،به تمام طبقات واتاق ها مراجعه نموده وبارعایت احترام ضمن رؤیت دانشجوبان ،حضور وغیاب آن ها رادر دفترمربوطه ثبت و سامانه گلستان  وموارد غیبت رابررسی ،پیگیری وگزارش نماید.

تاخیر وعدم رعایت ساعت تعیین شده ورود و خروج از موارد عدم احراز شرایط اقامت در خوابگاه محسوب می شودکه پس ازدو نوبت تکرا(تذکر شفاهی و کتبی ) تاخیربدون مجوزمدیریت امور خوابگاه هاموظف است مراتب را به مراجع ذیربط دانشکده گزارش دهد.

زمان ورود خروج درخوابگاه ها براساس فصول سال و در اختیار معاونت دانشجویی دانشکده ها می باشد که

حداکثر ورود درخوابگاه برادران تا ساعت 10.30  و خوابگاه خواهران براساس فصول سال یک ساعت بعد از نمازمغرب و عشا

تبصره : در صورت رضایت اکثریت دانشجویان در مواقع جشن های ملی و مراسمات خاص ساعت خاموشی با نظر سرپرستی خوابگاه قابل تمدید می باشد.

12ـ4:ایجاد هرگونه مزاحمت که سبب سلب آسایش ساکنان خوابگاه شود (ازقبیل ایجاد سروصدا،درگیری ،بلند نمودن بیش از حد صدای رادیو وتلویزیون و...)ممنوع می باشد.همچنین برگزاری مراسم وجشن های مختلف خارج از برنامه امور فرهنگی دانشگاه /دانشکده توسط دانشجویان ،فقط باکسب مجوز اداره امور امور خوابگاه ها وأخذ تعهد مبنی بر رعایت شئونات اجتماعی واسلامی میسر است .

13ـ4:به منظور حفظ امنیت و رعایت شئونات دانشجوئی ،درمحیط خوابگاه، تهیه عکس یافیلمبرداری از محیط داخلی خوابگاه دانشجویان با استفاده از تلفن همراه و یا دوربین عکاسی و فیلمبرداری، بدون أخذ مجوز از اداره امور خوابگاه ها اکیداً ممنوع است. و در صورت مشاهده براساس قوانین شورای انضباطی دانشگاه  با دانشجویی خاطی برخورد خواهد شد

14ـ4:اسراف وزیاده روی در مصرف آب ،برق وگاز اشکال شرعی داردهمچنین هر نوع استفاده ار وسایلی نظیر:کتری برقی،سماور برقی ،پلوپز،فریزر ،هیتر و اضافه کردن لامپ های گازی ویا وسایلی که ایمنی خوابگاه رابه خطر می اندازند، طبخ یاگرم نمودن غذا در داخل اتاق به طورکلی ممنوع بوده وعلاوه بر جمع آوری لوازم مربوطه ،هزینه برق مصرفی اضافی وکلیه خسارات احتمالی وارده مترتب بر آن همچون :آتش سوزی ،تخریب موکت و...به عهده دانشجویان استفاده کننده خواهد بود.

تبصره: دانشجویان موظفند هنگام خروج از خوابگاه تمامی وسایل برقی مجاز،گازسوز، سامانه گرمایش و سرمایش اتاق خود را خاموش نمایند.

15ـ4:هرگونه تغییر ویا تعویض قفل ،تغییر وجابجایی اموال بدون أخذ مجوز ازاداره خوابگاه هاممنوع است .   

4-16: تهیه کلیه لوازم مصرفی هر سوئیت دستگیره ، شیشته درب ، لامپ ،مواد شوینده و شیرآلات و غیره درصورت اعمال خسارت از سوی دانشجو برعهده ایشان می باشد.

17-4: اسکان در ایام تابستان براساس مقررات خاص دانشگاه بوده و دانشکده تعهدی مبنی بر سکونت در ایام تابستان ندارد.

    

مـــاده 5) مقررات اخلاقی و فرهنگی :

1ـ5: رعایت شعائر و شئونات اسلامی ، احترام متقابل ، حجاب اسلامی ، رعایت حقوق ساکنین، اماکن مسکونی مجاور و یا مشرف بر خوابگاههای دانشجویی و حفظ آرامش ساکنین داخل و خارج ساختمان برای کلیه دانشجویان ساکن خوابگاههای دانشجویی الزامی است.

تبصره :ظاهر شدن بالباس نامناسب ونامتعارف (تنگ،کوتاه،بدن نما،زیرپیراهن و...)که مغایر با آداب اسلامی ،شئونات دانشجویی وعرف جامعه میباشد به طور کلی در فضاهای عمومی خوابگاه ها ممنوع بوده ودر خوابگاه های خواهران از ورود افراد بی حجاب به درون خوابگاه ها جلوگیری به عمل خواهد آمد. 

2ـ5: نگهداری و استفاده از ابزارآلات  غیرمجاز در خوابگاه ، استعمال دخانیات و بلند نمودن بیش از حد صدای لوازم صوتی و تصویری   اکیداً ممنوع است.

3ـ5:ملاقات بستگان دانشجودر خوابگاه :

- 1ساعات ملاقات حداکثر تاپایان زمان تعیین شده تردد در خوابگاه می باشد .

-2در خوابگاه دختران ملاقات کننده مرد باید از محارم دانشجوباشد  در هنگام ملاقات فقط شناسنامه خود را به سرپرست شیفت خوابگاه  ارائه نماید – کارت شناسایی کافی نیست،(فرم مربوط به ملاقات کنندگان در ابتدای ورود به خوابگاه حتماًباید به تأیید اولیای دانشجو برسد ودردفتر خوابگاه نگهداری شود.)

 

مـــاده 6) مقررات انضباطی:

1ـ6: دانشجوی متقاضی از خوابگاه موظف است در ابتدای ورود و قبل از تحویل گرفتن اتاق ، مجموعه مقررات و ضوابط خوابگاه را مطالعه و نسبت به رعایت آنها کتباً متعهد شود.

2ـ6: دانشجو موظف است که نسبت به نگهداری از وسایل اتاق و خوابگاه از زمان تحویل تا زمان ترک خوابگاه یا فارغ التحصیلی کوشا بوده و همانگونه که تحویل گرفته در هنگام ترک خوابگاه ارجاع دهد.

3ـ6 : دانشجو حق تعویض اتاق ، تعویض کلید، جابجایی سایر وسایل بدون هماهنگی و حق واگذاری اتاق خود را به دیگری ندارد.

4ـ6: هر دانشجو موظف به حفظ اموال شخصی خود خواهد بود و سرپرست خوابگاه و دانشکده  در این رابطه هیچگونه مسئولیتی ندارد.

تبصره: درصورت بروز سرقت، دانشجو باید مراتب را به سرپرست شیفت خوابگاه کتباً گزارش نماید تا برابر ضوابط به موضوع رسیدگی شود.

5ـ6: دانشجو موظف است اجاره بها خوابگاه را برابر نرخ مصوب دفتر مرکزی که در آغاز هرسال تحصیلی ابلاغ           می شود در زمان انتخاب واحد ازطریق سامانه گلستان   واریز نماید.

تبصره 1: میزان اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی براساس مبنای اعلام شده از سوی صندوق رفاه دانشجویان سالانه افزایش خواهد یافت.      

تبصره 2: درصورت عدم پرداخت به موقع اجاره بهای توسط دانشجو تا قبل از امتحانات ، دانشجو مذکور حق دریافت کارت ورود به جلسه امتحان را نخواهد داشت. 

تبصره 3: پرداخت به موقع اجاره بها خوابگاه حداکثر (20 روز پس از تحویل اتاق ) تا 25 درصد از کل اجاره بهای خوابگاه ترم جاری  تخفیف به دانشجو داده می شود

6ـ6:سه موردگزارش از سرپرست  امور خوابگاه ها،مبنی برعدم رعایت  مقررات خوابگاه ،ساعات تعیین شده ،غیبت ازخوابگاه  موجب لغو مجوز اقامت در خوابگاه خواهد شد وکمیته اسکان ضمن اطلاع به خانواده دانشجو باهماهنگی مرکز مشاوره نسبت به ادامه سکونت وی درخوابگاه تصمیم گیری خواهد نمود.

7ـ6 :در صورت لزوم ومشاهده موارد مشکوک سرپرست خوابگاه ها ضمن هماهنگی بامسئول مافوق وبا حضور نماینده معرفی شده از طرف حراست دانشگاه /دانشکده ،مجازند نسبت به بازدید اتاق وبازرسی کمد،ساک ،کیف،چمدان و لوازم موجود شخصی در اتاق دانشجواقدام نمایند.

8ـ6:چنانچه دانشجویی بر خلاف آئین نامه ومقررات رفتار نماید ،هیچیک ازدانشجویان حق برخورد لفظی یا فیزیکی باوی را نداشته وصرفاًموظف هستند به مسئولین مربوطه گزارش نمایند .

9ـ6 :مجوزاقامت دانشجو در خوابگاه در صورت محرز شدن عدم صلاحیت وی برای ادامه سکونت ،در هر مقطع زمانی می تواندلغو گردد ،تشخیص عدم صلاحیت بر عهده شورای انضباطی یا معاون دانشجویی دانشگاه /دانشکده است.   

10-6نصب هرگونه اطلاعیه و اعلامیه بدون مجوز کتبی از مدیریت امور خوابگاهها ممنوع می باشد.

 

 

انصراف از خوابگاه :

دانشجویی منصرف ازخوابگاه باید درخواست کتبی انصراف خود را در اسرع وقت به معاونت دانشجویی دانشکده اعلام نماید.

درصورت ثبت درخواست در سامانه گلستان ، حداکثرتا 15 روز دانشجو فرصت دارد  از خوابگاه انصراف دهد دانشکده هزینه ای بابت اسکان دریافت نخواهد کرد در غیر اینصورت دانشجو موظف است کلیه اجاره بهای ترم جاری را پرداخت کند.

اسکان موقت:

اسکان موقت درخوابگاه دانشجویی برای دانشجویان مشغول به تحصیل که در ترم آخر (کارشناسی ترم 8 و کارشناسی ارشد ترم 5)  می باشند  بابت پروژه تحقیقاتی یا تسویه حساب با بخشهای مختلف دانشکده و ارائه درخواست کتبی  و دریافت مجوز لازم بلامانع است .

تبصره 1: هزینه اسکان موقت برای هر شب مبلغ ؟ می باشد. که در زمان تسویه حساب باید به حساب دانشگاه واریز گردد.

 

تبصره 2: اسکان این دسته از دانشجویان به شرط داشتن ظرفیت خالی با نظر دانشکده ها بلامانع است.

تبصره 3: دانشجویان مقطع دکترا می توانند از بدو شروع تحصیل تقاضای اسکان موقت داشته باشند.

 

مـــاده 7) در صورت عدم رعایت موارد مندرج در این آیین نامه دانشکده می تواند برابر مقررات با دانشجوی خاطی برخورد کند.

 

این آیین نامه برابر ضوابط و مقررات آیین نامه خوابگاههای دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین  و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست و کلیه آیین نامه های قبل لغو می گردد.

 

 معاونت دانشجویی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم