روابط عمومی و دبیرخانه

نام و نام خانوادگی: علي رنجبر تيلكي

سمت : مسئول روابط عمومی و دبیرخانه دانشکده

شماره داخلی:117

شماره تماس دانشکده: 44266001-44271450-011

نشانی: مازندارن- شهرستان آمل- خ طالب آملی-دریا 13