علی رنجبر تیلکی - دفتر ریاست ،روابط عمومی حسین طاهری - کارشناس اداری و مالی حمید رنجبر - کارشناس کتابخانه  کاردان تعمیرو نگهداری
کارشناس امور دانشجویی کارشناس امور فرهنگی  و کانون قرآن و عترت کاردان خدمات اداری کاردان خدمات اداری
 
فاطمه شفیعی - کارشناس آموزش سیده رضوان حسینی- کارشناس تحصیلات تکمیلی  زینب رجایی - کارشناس فناوری و ارتباطات