نام و نام خانوادگی: سیده فاطمه سلیمی

تخصص:دکتری زبان و ادبیات عرب

سمت:مدير گروه- عضو هیات علمي

پست الکترونیک: salimil@quran.ac.ir

شماره داخلی: 107