مدیر توسعه مدیریت و منابع دانشکده :

مرتضی ثقفی

تلفن تماس:  442266001-011

داخلی :119