ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگی: دکتر سید معصوم حسینی

سمت : رئیس دانشکده علوم قرآنی آمل - عضو هیات علمی دانشکده

شماره داخلی:104