(بسم الله الرحمن الرحیم)

تقویم آموزشی نیمسالاول سال تحصیلی 1401ـ1400

فرآیند

از تاریخ

برگزاری کلاس ها

شنبه 1400/06/27

 ثبت ناماصلی (انتخابواحد)

دوشنبه 1400/06/15

حذف و اضافه

شنبه 1400/07/10

حذف اضطراری

شنبه 1400/09/13

تاریخ تقاضای مهمانی، انتقال و تغییر رشته

دوشنبه 14/09/01

ارزشیابی اساتید

­شنبه 1400/08/22

ارایه برنامه درسی نیمسال دوم1401ـ1400

(توسط مدیران گروه های آموزشی)

­شنبه 1400/10/4

امتحانات

شنبه 1400/10/18

زمان قفل نمرات

جمعه1400/11/15

شروع ترم دوم

1400/11/16