نشست علمی با موضوع «آیات مستثنیات و عوامل پیدایش آن » در دانشکده علوم قرآنی آمل برگزار شد.
برگزاری نشست علمی با موضوع «آیات مستثنیات و عوامل پیدایش آن » در دانشکده علوم قرآنی آمل

نشست علمی با موضوع «آیات مستثنیات و عوامل پیدایش آن » در دانشکده علوم قرآنی آمل برگزار شد.

نشست علمی با موضوع «آیات مستثنیات و عوامل پیدایش آن » به همت انجمن علمی دانشجویی در دانشکده علوم قرآنی آمل برگزار شد.

 کارگاه علمی ویژگی های پژوهش های میان رشته ایی با نگاه بر نیازهای جامعه در دانشکده علوم قرآنی آمل برگزار شد.
برگزاری کارگاه علمی ویژگی های پژوهش های میان رشته ایی با نگاه بر نیازهای جامعه در دانشکده علوم قرآنی آمل

کارگاه علمی ویژگی های پژوهش های میان رشته ایی با نگاه بر نیازهای جامعه در دانشکده علوم قرآنی آمل برگزار شد.

به همّت امور پژوهش دانشکده کارگاه علمی« ویژگی های پژوهش های میان رشته ایی با نگاه بر نیازهای جامعه» با ارئه آقای دکتر سید قاسم حسینی به صورت زنده و به مدت ۶۰ دقیقه در سامانه ادوب کانکت با حضور دانشجویان محترم قرآنی برگزار شد.

نشست علمی نقد کتاب از سوی انجمن های علمی دانشجویی دانشکده علوم قرآنی آمل و دانشکده الاهیات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار شد
برگزاری نشست علمی نقد کتاب با موضوع "بررسی تطبیقی مفردات منتخب سوره واقعه" در دانشکده علوم قرآنی آمل

نشست علمی نقد کتاب از سوی انجمن های علمی دانشجویی دانشکده علوم قرآنی آمل و دانشکده الاهیات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار شد

نشست علمی نقد کتاب از سوی انجمن های علمی دانشجویی دانشکده علوم قرآنی آمل و دانشکده الاهیات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار شد

نشست علمی ـ تخصصی از سوی انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم قرآنی آمل برگزار شد.
برگزاری نشست علمی ـ تخصصی با موضوع «راهبردهای دشمنان در ستیز با انقلابات توحیدی از منظر قرآن کریم»در دانشکده علوم قرآنی آمل

نشست علمی ـ تخصصی از سوی انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم قرآنی آمل برگزار شد.

نشست علمی ـ تخصصی با موضوع «راهبردهای دشمنان در ستیز با انقلابات توحیدی از منظر قرآن کریم»در دانشکده علوم قرآنی آمل برگزار شد.

پنجمین شماره نشریه "مصباح"( فصلنامه علمی،فرهنگی،قرآنی) "به همت انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم قرآنی آمل منتشر شد.
انتشار پنجمین شماره نشریه "مصباح"( فصلنامه علمی،فرهنگی،قرآنی) به همت انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم قرآنی آمل

پنجمین شماره نشریه "مصباح"( فصلنامه علمی،فرهنگی،قرآنی) "به همت انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم قرآنی آمل منتشر شد.

پنجمین شماره نشریه "مصباح"( فصلنامه علمی،فرهنگی،قرآنی) به همت انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم قرآنی آمل منتشر شد.

برگزاري نشست علمی با موضوع " کتاب الغدیر پرتوی از خورشید تابان ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام"در دانشكده علوم قرآني آمل
برگزاري نشست علمی با موضوع " کتاب الغدیر پرتوی از خورشید تابان ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام"در دانشكده علوم قرآني آمل

برگزاري نشست علمی با موضوع " کتاب الغدیر پرتوی از خورشید تابان ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام"در دانشكده علوم قرآني آمل

نشست علمی با موضوع " کتاب الغدیر پرتوی از خورشید تابان ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام"در دانشكده علوم قرآني آمل برگزار شد